فرم حواله

قوانین و توضیحات :

1. این فرم به زبان انگلیسی تکمیل شود.

2. در صورتیکه ذینفع حواله شرکت باشد می بایست شماره فاکتو ر و علت ارسال قید گردد .

3. هزینه های بانک های واسطه ( به دفعات متعدد) به عهده خریدار بوده و چنانچه خریدار حواله ارزی پس از دو هفته از رسید یا عدم رسید آن به حساب معرفی شده اطلاع ندهد به منزله رسید ارز مورد حواله می باشد. ضمنا مسئولیت عواقب و هزینه های ناشی از عدم درج اطلاعات صحیح و هر گونه فعل و انفعالات که باعث تاخیر رسید ارز مورد معامله باشد و هزینه های که برای این امر مصرف شود بعهده خریدار می باشد که می بایست قبلا پرداخت گردد.

4. خریدار طبق عقد خارج لازم و اعلام آگاهی از کلیه شرایط فوق الذکر و آگاهی از تحریم های بانکی و بین المللی چنانچه حواله به هر دلیلی بلوکه یا به مقصد نرسد.حق هیچگونه اعتراض و ادعا و مراجعه به مراجع قضائی ( حقوقی و کیفری ) نسبت به شرکت تضامنی امین اسدبیگی و شرکا ( فروشنده ارز واسطه های مربوطه) را ندارد و حق هرگونه طرح دعوا در مراجع قضائی و غیره را از خود سلب می کند. در ضمن شرکت تضامنی امین اسدبیگی و شرکا همکاری های لازم جهت پیگیری حواله را بعمل می آورد.

تمامی مشخصات و موار فوق مورد تایید اینجانب می باشد.

بخش:
Fullname:
Email:
Phone:
Beneficiary:
Amount:
IBAN / ACC No:
Sort/Routing/BSB:
BLZ/Transit Code:
Beneficiary Bank:
Branch Name:
BIC / Swift Code:
Intermediary Bank:
Intermediary Swift:
Intermediary Acc#:
Bank ADD:
Beneficiary ADD:
Beneficiary Tel:
Transfer Cause: